Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN 2016 | SKYGATE B.V. | Energiestraat 47, 1411AS Naarden.

1. Toepasselijkheid
1. Deze leverings- en betalingsvoorwaarden (hierna: de voorwaarden) zijn van toepassing op elke aanbieding van en overeenkomst met SKYGATE B.V. en haar groepsmaatschappijen (hierna: SKYGATE) tot de verkoop en levering van producten en diensten door SKYGATE aan de klant. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over goederen, begrijpen partijen daaronder producten en diensten. Deze voorwaarden zijn bovendien van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit tussen partijen gesloten en te sluiten overeenkomsten of precontractuele rechtsbetrekkingen.
2. Wijzigingen en aanvullingen op en afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en zover SKYGATE dit schriftelijk bevestigt en deze bevestiging is ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van SKYGATE.
3. Voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing tenzij en voor zo ver SKYGATE zich daarmee uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard en deze verklaring is ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van SKYGATE.
4. Onder ‘de klant’ wordt in deze voorwaarden mede verstaan ‘koper’, ‘groothandel’, ‘detaillist’, ‘afnemer’, ‘aannemer’, ‘distributeur’ of enige andere partij. Indien een bepaling specifiek ziet op de situatie waarin de klant een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal deze worden aangeduid als ‘de consument’.
5. Onder ‘schriftelijk’ wordt in deze voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die gezien de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
6. Indien enige bepaling van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, dan blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht en zullen partijen in onderling overleg voorzien in een regeling ter vervanging van de ongeldige bepaling met zoveel mogelijk behoud van de strekking daarvan.

2. Aanbiedingen en orders
1. Alle door SKYGATE gedane offertes en aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de klant aanvaard, heeft SKYGATE het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. Orders zijn voor SKYGATE eerst bindend, wanneer zij door SKYGATE schriftelijk zijn bevestigd, dan wel bij aanvang van de feitelijke uitvoering.
3. SKYGATE behoudt zich het recht voor om voor elk van de door haar te leveren goederen, minimum- of maximum hoeveelheden te bepalen.

3. Prijzen
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschieden de leveringen door SKYGATE tegen de prijzen zoals vermeld in de door SKYGATE uitgegeven en op de dag van acceptatie van de order geldige prijslijst.
2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en/of door SKYGATE is aangegeven, zijn alle opgegeven prijzen exclusief BTW, kosten van montage, plaatsing, schroeven en transport alsmede de op grond van wet- en regelgeving opgelegde heffingen, belastingen, accijnzen.
3. Prijswijzigingen, waartoe SKYGATE steeds gerechtigd is voor zover het nog niet om bindende orders gaat, zullen zo spoedig mogelijk op de gebruikelijke wijze worden medegedeeld aan de klant.
4. Alle kosten die door SKYGATE in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden gemaakt op verzoek van de klant komen voor rekening en risico van de klant, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
5. In het geval van een wijzing van grondstofprijzen, import of exportverplichtingen en/of valutaschommelingen waardoor de (inkoop)prijzen van de goederen substantieel wijzigen, heeft SKYGATE het recht, voor zover het gaat om een klant niet zijnde een consument, om tussentijds, na acceptatie van een order, de prijzen aan te passen.

4. Levering
1. De door SKYGATE afgegeven levertijd is een geschatte levertijd, die door SKYGATE zoveel mogelijk in acht wordt genomen. Indien levering van de goederen niet tijdig geschiedt, dient SKYGATE formeel schriftelijk in gebreke te worden gesteld en een redelijke aanvullende termijn te worden gegund van tenminste vier weken om haar verplichtingen alsnog na te komen. Indien de termijn voor uitstel wordt overschreden heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden voor zover nog geen goederen zijn geleverd.
2. Bij de vaststelling van de levertijd gaat SKYGATE ervan uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.
3. De levertijd gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.
4. Als er sprake is van andere omstandigheden dan SKYGATE bekend waren toen hij de levertijd vaststelde, kan hij de levertijd verlengen met de tijd die hij nodig heeft om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van SKYGATE kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.
5. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door SKYGATE worden de levertijd verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van SKYGATE kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.
6. SKYGATE is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van niet tijdige levering van goederen.
7. SKYGATE heeft het recht de verkochte goederen in deelleveringen te leveren.
8. Voor zover schriftelijk niet anders is overeengekomen, geschiedt de levering af fabriek, “ex works”, vestigingsplaats SKYGATE, conform Incoterms 2010.
9. Het risico van de goederen en de eventuele gevolgschade is vanaf de aflevering voor rekening van de klant. Vervoer of verplaatsing op het terrein en/of binnen de bedrijfsruimten van de klant is niet in vorenbedoelde aflevering begrepen en geschiedt voor risico van de klant.
10. SKYGATE is vrij in de wijze van vervoer en aflevering van goederen. Het afleveradres c.q. de losplaats moet goed bereikbaar zijn voor die transportmiddelen, die voor leveranties algemeen gebruikelijk zijn.
11. De klant is gehouden de goederen af te nemen binnen twee weken nadat SKYGATE heeft aangegeven dat de goederen gereed zijn. Indien de klant de goederen niet binnen die termijn afneemt, is SKYGATE gerechtigd om opslagkosten door te berekenen aan de klant.

5. Betalingen en zekerheid
1. Facturen dienen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, binnen een termijn van vijftien dagen na factuurdatum te zijn betaald. SKYGATE is gerechtigd vooruitbetaling te verlangen, in het geval van een consument van maximaal 50% van de koopprijs.
2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 van dit artikel bedoelde termijn niet volledig is betaald: a. zal de klant aan SKYGATE een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 1% per maand of deel van een maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom; b. zal de klant, na daartoe door SKYGATE te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten 15% van de som van de hoofdsom verschuldigd zijn met een minimum van € 150; en c. heeft de klant het recht, voor elke aan de klant verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d. na de eerste aanmaning, een bedrag van € 20 ter zake van administratiekosten bij de klant in rekening te brengen. SKYGATE zal dit op de factuur vermelden.
3. Ter keuze van SKYGATE kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
4. Indien de klant niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is SKYGATE bevoegd de nakoming van de jegens de klant aangegane verplichtingen op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien SKYGATE het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de klant te twijfelen.
5. Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de klant bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
6. De klant, niet zijnde een consument, is niet gerechtigd zich op verrekening te beroepen.
7. SKYGATE heeft te allen tijde het recht om de goederen onder rembours af te leveren of om vooruitbetaling of zekerheidstelling in de door haar gewenste vorm te verlangen. Is een gestelde zekerheid onvoldoende geworden, dan is de klant op eerste schriftelijk verzoek van SKYGATE verplicht de zekerheidstelling aan te vullen of te verhogen.

6. Eigendomsvoorbehoud
1. De eigendom van alle aan de klant geleverde of te leveren goederen berust bij SKYGATE totdat SKYGATE volledige betaling heeft ontvangen van de koopprijs voor de goederen en van andere kosten, schade of rente die het gevolg zijn van enige schending door de klant van diens verplichtingen. 2. Zolang de eigendom van de goederen bij SKYGATE berust, dient de klant de goederen van SKYGATE gescheiden van andere goederen en op zodanige wijze op te slaan dat te allen tijde duidelijk blijkt dat de eigendom van de goederen bij SKYGATE berust. Alle door SKYGATE voor het terugnemen van de goederen gemaakte kosten zijn voor rekening van de klant. De klant heeft evenwel het recht de producten in het kader van zijn normale bedrijfsvoering te verkopen, tenzij SKYGATE schriftelijk te kennen geeft dat de klant deze producten ter beschikking van SKYGATE moet houden.
3. De klant dient goederen waarvan de eigendom bij SKYGATE berust te verzekeren tegen alle gewoonlijk verzekerde risico’s. De klant dient SKYGATE als verzekerde of medeverzekerde te vermelden.

7. Garantie, klachten/reclames en retourzendingen
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen staat SKYGATE voor een periode van 12 maanden na aflevering in voor de goede werking van de geleverde goederen. Als een afwijkende garantietermijn is overeengekomen, zijn de overige leden van dit artikel eveneens van toepassing. Deze garantie is alleen van kracht indien de klant SKYGATE in overeenstemming met dit artikel onmiddellijk na de ontdekking op de hoogte stelt van het gebrek.
2. De klant is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Indien de klant zichtbare defecten, fouten, onvolkomenheden en/of gebreken constateert, waaronder maar niet beperkt tot glasbreuk, beschadigingen en/of een kromme frame, dient zulks te worden aangetekend op de vrachtbrief c.q. begeleidingsbon en onmiddellijk ter kennis van SKYGATE te worden gebracht, dan wel dient de klant SKYGATE binnen 24 uur na ontvangst van de zaken hiervan op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door een onmiddellijke schriftelijke bevestiging hiervan.
3. Indien er na de aflevering doch binnen de garantietermijn gebreken ontstaan aan de goederen, met uitzondering van zichtbare gebreken die gelijk na ontvangst dienen te worden geconstateerd, dient de klant dit uiterlijk binnen vijf werkdagen na de ontdekking dan wel nadat het gebrek redelijkerwijs ontdekt had moeten worden schriftelijk bij SKYGATE te melden onder de nauwkeurige opgave van de aard en omvang van de klachten. De klant zal de goederen waarop de klacht betrekking heeft ter beschikking van SKYGATE houden.
4. Als de geleverde goederen gebreken vertonen die onder de garantie vallen, zal SKYGATE de keuze maken of hij deze alsnog deugdelijk uitvoert dan wel repareert of de klant crediteert voor een evenredig deel van de factuur, zonder dat de klant aanspraak heeft op schadevergoeding. De klant moet SKYGATE in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen. Onder een gebrek valt niet: kleine afwijkingen in de coating of laswerk en lijnen over de lengte van de stalen kokers. Bij ontvangst van het goed, zal Skygate het goed onderzoeken en beslissen of het gebrek gedekt wordt door haar garantie. Indien het gebrek gedekt wordt door de garantie van Skygate, zal Skygate een revisie van het goed uitvoeren en indien noodzakelijk het defecte goed herstellen of vervangen (naar keuze van Skygate) en/of de klant onderdelen leveren ter vervanging van eventuele defecte onderdelen (door de klant zelf te monteren/vervangen). Dergelijke herstelling of vervanging van een defect goed valt onder de garantie voor de duur van de resterende garantieperiode. De klant kan geen aanspraak maken op enige andere (schade)vergoeding, waaronder begrepen transport- en montagekosten, welke kosten voor rekening en risico van de klant komen.
5. De klant kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van SKYGATE heeft voldaan. 6. Indien de goederen na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn bewerkt of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt ieder recht op garantie. Voorts wordt er geen garantie gegeven als gebreken het gevolg zijn van: (i) normale slijtage, (ii) onoordeelkundig gebruik, (iii) niet of onjuist uitgevoerd onderhoud, installatie, montage, wijziging of reparatie door de klant of een door hem ingeschakelde derde, (iv) ongeschiktheid van zaken afkomstig van of voorgeschreven door de klant, (v) ongeschiktheid van door de klant gebruikte materialen of hulpmiddelen; of (vi) installatie die niet heeft plaatsgevonden conform de instructies en handleidingen van SKYGATE die van tijd tot tijd gelden.
7. Retourzendingen van de goederen zijn slechts toegestaan, indien SKYGATE daarvoor uitdrukkelijk en voorafgaand schriftelijke toestemming heeft verleend.
8. De klant kan rechten uit hoofde van dit artikel niet overdragen.

8. Aansprakelijkheid
1. In het geval van een toerekenbare tekortkoming is SKYGATE gehouden zijn contractuele verplichtingen alsnog na te komen. De verplichting tot schadevergoeding van SKYGATE op grond van welke contractuele of wettelijke grondslag ook, is beperkt tot het vergoeden van de directe schade, tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde goederen aan de betreffende klant.
2. SKYGATE is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade of indirecte schade met inbegrip van maar niet beperkt tot schade wegens niet tijdige levering, schade aan andere goederen van de klant of van een derde, schade wegens het onjuist of ongeoorloofd gebruik van goederen door de klant (ter beoordeling van SKYGATE), stagnatieschade, omzetverlies, winstderving, verlies van goodwill.
3. SKYGATE is nimmer aansprakelijk voor geringe afwijkingen van de goederen.
4. De klant verliest diens rechten jegens SKYGATE, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart SKYGATE tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoedingen indien en voor zover voormelde schade is ontstaan door: a. ondeskundig of strijdig met instructies c.q. adviezen van SKYGATE gebruik of ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde goederen door de klant; b. fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de klant aan SKYGATE zijn verschaft en/of voorgeschreven; c. dat de klant onvoldoende of onjuiste informatie aan SKYGATE heeft verstrekt en SKYGATE de te leveren goederen op voornoemde informatie heeft gebaseerd; en/of d. dat de klant of een derde in opdracht van de klant werkzaamheden aan het geleverde heeft uitgevoerd.

9. Recall
1. Indien de klant, een klant c.q. afnemer van de klant of SKYGATE vaststellen of vernemen dat er met betrekking tot een goed of met de verpakking daarvan dusdanige kwaliteitsproblemen of andere technische problemen bestaan dat een recall noodzakelijk geacht wordt, zullen partijen daaraan meewerken met inachtneming van de eventueel van toepassing zijnde recall procedures.
2. De eventuele schade, kosten en aansprakelijkheden ten gevolge van de uitvoering van een recall procedure komen in beginsel voor rekening en risico van SKYGATE of haar toeleveranciers, tenzij de klant de veroorzaker is van het betreffende probleem.
3. Indien de klant vaststelt of verneemt dat er met betrekking tot een product of de verpakking daarvan kwaliteitsproblemen of andere technische problemen bestaan, stelt de klant SKYGATE hiervan onmiddellijk in kennis. Deze kennisgeving omvat tenminste het volgende: (i) aard en hoeveelheid van het product en de verpakking, (ii) codegegevens, en (iii) alle andere relevante gegevens, waaronder een foto van het goed of de verpakking daarvan.

10. Overmacht
1. SKYGATE is gerechtigd zich op overmacht in de zin van artikel 6:75 van het Nederlands burgerlijk wetboek te beroepen indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden redelijkerwijze buiten haar wil. In geval van overmacht aan de zijde van SKYGATE worden haar verplichtingen opgeschort.
2. Indien de overmacht langer duurt dan drie maanden zijn zowel SKYGATE als de klant bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte te beëindigen.
3. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog, revolutie, terroristische acties, natuurrampen, onlusten, brand, excessieve stijging van de vraag, weersomstandigheden, watersnood, transportbelemmeringen, stakingen, prik- en stiptheidsacties, bedrijfsblokkades, overheidsmaatregelen met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen, storingen in de aanvoer of voorziening van grondstoffen, verpakkingsmaterialen, energie of bedrijfsbenodigdheden of als gevolg van gebreken aan of beschadiging van machines.
4. Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van de beëindiging conform dit artikel geleden of te lijden schade.

11. Beëindiging en opschorting
1. SKYGATE behoudt zich het recht voor alle aan haar verschuldigde bedragen onmiddellijk op te eisen en/of leveranties op te schorten of te beëindigen dan wel uitsluitend tegen contante betaling te leveren, indien: a. het faillissement van de klant is aangevraagd of uitgesproken c.q. verleend; b. de klant surséance van betaling of schuldsanering heeft aangevraagd dan wel deze is verleend; c. de klant onder curatele wordt gesteld of op andere wijze het beheer over zijn vermogen, of een deel daarvan, verliest; d. het door de klant uitgeoefende bedrijf wordt gestaakt of aan een derde wordt overgedragen, daaronder begrepen de inbreng in een andere rechtspersoon of (personen)vennootschap; e. de klant komt te overlijden of – zo deze een rechtspersoon of (personen)vennootschap is – ingeval van liquidatie of ontbinding; of f. indien de klant betalingsonmacht meldt en/of achterstand heeft in de betalingen aan SKYGATE.
2. Indien een overeenkomst tussen partijen om welke reden dan ook eindigt, dan wel is beëindigd door één der partijen kan SKYGATE per de einddatum alle eventuele uitstaande orders per direct cancelen en zijn alle betalingen door de klant aan SKYGATE direct volledig opeisbaar.
3. De beëindiging van een overeenkomst tast van toepassing zijnde bepalingen over de volgende onderwerpen niet aan: Eigendomsvoorbehoud, Overmacht, Beëindiging en opschorting, Aansprakelijkheid, Intellectuele eigendomsrechten, Vertrouwelijkheid en Geschillenregeling, rechtskeuze en bevoegde rechter.

12. Inschakeling derden
SKYGATE is gerechtigd om werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten, waarbij SKYGATE verantwoordelijkheid blijft voor de kwaliteit van de geleverde prestatie(s).

13. Rechten van derden
1. Tot op het tijdstip waarop de klant volledig diens betalingsverplichtingen aan SKYGATE heeft voldaan, is de klant niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen, en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te brengen, daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet nakoming. SKYGATE kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van SKYGATE op schadevergoeding.

14. Intellectuele eigendomsrechten
1. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, modelrechten, merkrechten, octrooien, handelsnamen, domeinnamen, knowhow en aanvragen hiertoe ten aanzien van de door SKYGATE geleverde goederen en het merk SKYGATE (de Intellectuele Eigendomsrechten) berusten volledig en uitsluitend bij SKYGATE dan wel bij de door SKYGATE ingeschakelde derden.
2. De klant zal zich onthouden van inbreuken op enig Intellectueel Eigendomsrecht en zal geen uitlatingen doen die afbreuk kunnen doen aan het merk, het imago of de reputatie van SKYGATE dan wel diens toeleveranciers.
3. Indien het de klant ter kennis komt dat enige derde inbreuk maakt op de Intellectuele Eigendomsrechten van SKYGATE zal de klant SKYGATE hierover onverwijld informeren. De klant zal in alle redelijkheid SKYGATE bijstaan bij een eventuele gerechtelijke procedure tegen een dergelijke inbreukmaker.

15. Verzekeringen
1. De klant, niet zijnde een consument, verplicht zich om haar bedrijfsvoering te verzekeren tegen brand en diefstal en overige gebruikelijke risico’s die een onderneming normaliter kan lopen, daarbij inbegrepen bedrijfsschade en winstderving ten gevolge van niet aan de klant toe te rekenen omstandigheden. Voorts verplicht de klant zich een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. De klant zal SKYGATE op eerste verzoek bewijzen verstrekken van de betreffende door haar afgesloten verzekeringen.

16. Adviezen en verstrekte informatie
1. De klant kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van SKYGATE krijgt als deze geen betrekking hebben op de opdracht.
2. Als de klant aan SKYGATE gegevens, tekeningen en dergelijke verstrekt, mag SKYGATE bij de uitvoering van de overeenkomst uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan.
3. De klant vrijwaart SKYGATE tegen elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door de klant verstrekte adviezen, tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen en dergelijke.
4. Het plaatsen c.q. monteren van de goederen dient ten allen tijde te gebeuren door een vakman in overeenstemming met de van tijd tot tijd geldende instructies en handleidingen. SKYGATE kan geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor de plaatsing c.q. montage van de goederen op een onoordeelkundige wijze.

17. Vertrouwelijkheid
De klant dient alle van SKYGATE ontvangen informatie en knowhow, waaronder maar niet beperkt tot prijsopgaven, knowhow e.d., vertrouwelijk te behandelen en het is de klant niet toegestaan die informatie en knowhow zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SKYGATE aan derden mee te delen of op een andere wijze openbaar te maken.

18. Geschillenregeling, rechtskeuze en bevoegde rechter
1. Indien partijen een geschil krijgen over de uitvoering van de overeenkomst, zullen partijen in eerste instantie trachten het geschil in der minne met elkaar op te lossen.
2. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
3. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing op de onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten.
4. Alle geschillen tussen partijen ten aanzien van de door SKYGATE geleverde goederen of nadere overeenkomsten zijn uitsluitend onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam, of in het geval van een consument de bevoegde rechter in de woonplaats van de consument.

Datum publicatie: 24 oktober 2016

PDF versie: SKYGATE-algemene-leverings-en-betalingsvoorwaarden-versie-26-01-2017.pdf

Pin It on Pinterest

Share This